【www.zuzuqueen.com】赋颜御龄鲜炖即食燕窝,好吃就多吃点!【www.zuzuqueen.com】赋颜御龄鲜炖即食燕窝,好吃就多吃点!【www.zuzuqueen.com】赋颜御龄鲜炖即食燕窝,好吃就多吃点!【www.zuzuqueen.com】赋颜御龄鲜炖即食燕窝,好吃就多吃点!
【www.zuzuqueen.com】赋颜御龄鲜炖即食燕窝,好吃就多吃点!

ZUZU®

赋颜御龄鲜炖即食燕窝

功效

美容养颜美味珍宝    享受嫩滑好滋味
产品功效产品成分注意事项
赋颜御龄鲜炖即食燕窝

营养成分表

项目

每100克(g)

(NPV%)

能量

42千焦(kj)

1%

蛋白质

1.0(g)

2%

脂肪

0克(g)

0%

碳水化合物

1.2克(g)

0%

0毫克(mg)

0%ZUZU品牌

品牌官方二维码

ZUZU官方微博:ZUZU品牌                                       

ZUZU品牌热线:18689448887

ZUZU官方网站:www.zuzuqueen.com